Zasady rekrutacji do klas pierwszych IV Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza
na rok szkolny 2024/2025

 1. Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 996 ze zm.),
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Nr 12  MKO  z 10.03.22r),
 2. Postanowienia ogólne
  1. Postępowanie rekrutacyjne dotyczy rekrutacji do IV Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Warszawie.
  2. O przyjęcie do klasy pierwszej 4-letniego liceum ogólnokształcącego mogą ubiegać się absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej.
  3. Rekrutacja do szkoły prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego.
  4. Kandydat składa wniosek do naszego liceum, jeśli jest to szkoła jego pierwszego wyboru, po założeniu swego konta w systemie i wybraniu preferencji szkół i oddziałów. Wniosek wygenerowany  w systemie rekrutacji należy dostarczyć do szkoły z zachowaniem ustalonych przez MEN terminów. Zalecamy wysyłkę elektroniczną przez system po podpisaniu podania Profilem Zaufanym.
  5. Wniosek oraz inne dokumenty (za wyjątkiem oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty) można przesyłać również w formie podpisanych skanów na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Szkolna Komisja Rekrutacyjna
  1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych Dyrektor Liceum powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną (w skrócie SKR).
  2. Szkolna Komisja Rekrutacyjna:
   1. podaje informację o warunkach rekrutacji,
   2. przeprowadza postępowanie rekrutacyjne, zgodnie z kryteriami określonymi w regulaminie,
   3. ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia, oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia,
   4. ogłasza listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (lub informację o liczbie wolnych miejsc) oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia,
   5. sporządza protokół postępowania rekrutacyjnego.
 4. Dokumenty
  1. Wymagane:
   1. Wniosek o przyjęcie (wydrukowany z Systemu) potwierdzony podpisem kandydata oraz prawnego opiekuna.
   2. Kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły. Na każdej stronie kopii należy umieścić adnotację: „Stwierdzam zgodność z oryginałem”, datę, pieczęć urzędową szkoły o średnicy 36 mm oraz pieczęć imienną dyrektora szkoły i podpis dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby.
  2. W przypadku podjęcia decyzji o wyborze szkoły:
   1. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia o szczegóło¬wych wynikach egzaminu ósmoklasisty,
   2. pisemne poświadczenie woli (potwierdzenie wyboru szkoły) przez kandydata, który znalazł się na liście kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia,
   3. karta zdrowia,
   4. 3 fotografie.
  3. Dodatkowe (tj. takie, które kandydat może dołączyć, jeśli chce z nich skorzystać)
   1. zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
   2. zaświadczenie o przysługujących preferencjach w przypadku jednakowej liczby punktów (p. VI):
    • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
    • orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne wg ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),
    • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
    • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą
    • opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi,
   3. Dokumenty, o których mowa w p. a) oraz p. b) są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu.
   4. Dokumenty, o których mowa w p. a) oraz p. b) mogą być składane także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
   5. Oświadczenia, o których mowa w p. a) oraz p. b) składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
   6. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego,
   W procesie rekrutacji uwzględniane będą tylko dokumenty złożone na pierwszym etapie rekrutacji.
 5. Zasady ogólne rekrutacji
  1. Kandydaci do klas pierwszych składają w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru kwestionariusze - wnioski wydrukowane z Systemu wraz z niezbędnymi kopiami zaświadczeń (kopie zaświadczeń muszą być potwierdzone przez szkoły, w których są one wymagane).
  2. Szkoła przyjmuje wyłącznie wnioski podpisane przez kandydata i rodziców (prawnych opiekunów).
  3. W Systemie Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji:
   1. kandydat określa pozycję swoich preferencji przyjęcia do danego oddziału,
   2. każdy z kandydatów zostaje przydzielony tylko do jednego z preferowanych oddziałów lub nie zostaje przyjęty do żadnego oddziału, jeśli do żadnego ze wskazanych oddziałów nie uzyskał wystarczającej liczby punktów zapewniających mu przyjęcie,
   3. jeżeli kandydat uzyskał liczbę punktów uprawniającą go do przyjęcia do większej liczby oddziałów - zostaje on przydzielony do tego i tylko do tego oddziału, który określił jako najbardziej przez niego preferowany,
   4. kandydat, który zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do oddziału, nie będzie umieszczony na listach do przyjęcia do oddziałów o niższych preferencjach, choćby spełniał kryteria przyjęć do tych oddziałów.
  4. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły składając dokumenty, posługuje się kopiami świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu, poświadczonymi przez dyrektora szkoły, do której uczęszczał. Kandydat składa jedną kopię dokumentów do szkoły pierwszego wyboru.
  5. Kandydat umieszczony na liście przyjętych do danej szkoły składa oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz oryginały świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu.
  6. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi w terminie ustalonym przez Kuratora Oświaty.
  7. Warunkiem przyjęcia do IV LO jest złożenie pisemnego oświadczenia potwierdzającego wybór i dostarczenie oryginałów dokumentów w terminie określonym w terminarzu.
  8. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje uzyskana przez niego w wyniku postępowania rekrutacyjnego lokata na liście kandydatów do liceum.
  9. O przyjęciu do klasy pierwszej ucznia powracającego z zagranicy decyduje Dyrektor Liceum.
  10. Niezłożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów określonych w p. IV pkt 1, spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku braku zaświadczeń i opinii, o których mowa w p. IV pkt 3 - nieuwzględnienie tych osiągnięć i uprawnień w procesie rekrutacyjnym.
  11. Złożenie oryginału świadectwa i pozostałych dokumentów w terminie określonym w terminarzu jest potwierdzeniem wyboru IV Liceum Ogólnokształcącego i podstawą do umieszczenia na liście przyjętych do Liceum.
  12. Kandydaci w trakcie postępowania rekrutacyjnego otrzymują za swoje osiągnięcia liczbę punktów określoną w p. VII.
  13. O kolejności na liście kandydatów do liceum decyduje suma punktów uzyskanych przez kandydata w wyniku postępowania rekrutacyjnego.
  14. W przypadku uzyskania przez kandydatów tej samej liczby punktów stosuje się ustalenia zawarte w p. VI.
  15. Liczbę kandydatów przyjętych określa Dyrektor i SKR w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
 6. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły
  1. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani do szkoły w pierwszej kolejności.
  2. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
   1. wyniki egzaminu ósmoklasisty;
   2. wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału;
   3. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
   4. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
    • uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły,
    • osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu;
  3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
  4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 20c ust. 2. ustawy;
 7. Zasady punktacji w postępowaniu rekrutacyjnym :
   1. Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:
   2. wynik przedstawiony w procentach z:
    • języka polskiego,
    • matematyki
    mnoży się przez 0,35


    wynik przedstawiony w procentach z:
    • języka obcego nowożytnego
    mnoży się przez 0,3

  1. Przeliczanie na punkty ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
   • celujący – 18 punktów;
   • bardzo dobry – 17 punktów;
   • dobry – 14 punktów;
   • dostateczny – 8 punktów;
   • dopuszczający – 2 punkty.
  2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów
  3. Klasy i przedmioty zaliczane w 2024/2025 r. do punktacji ogólnej

   Klasa Przedmioty realizowane
   wg podstawy rozszerzonej
   języki Przedmioty zaliczane
   w 2024/2025 r.
   do punktacji ogólnej

   1 A matematyczno-fizyczna
   Biznes i marketing

   matematyka, fizyka, j. angielski j.angielski,
      j. niemiecki     
   j. polski, matematyka,
   fizyka, chemia

   1 L matematyczno-bilogiczno-chemiczna   Lekarska

   matematyka, biologia, chemia j.angielski,
   j. niemiecki
   Język polski, matematyka, biologia, chemia
   1 I matematyczno-informatyczna
   Biznes i technologia
   matematyka, informatyka, j. angielski j.angielski,
   j. hiszpański
   j. polski, matematyka,
   fizyka, chemia
   1DJ (matematyczno-ekonomiczna) Menadżerska (dwujęzyczna)
   matematyka, geografia j.angielski,
   j. hiszpański
   Język polski, matematyka,
   fizyka, język obcy
   1 S matematyczno –geograficzna
   klasa Akademicka SGH
   matematyka, geografia, j. angielski j.angielski,
   j. niemiecki
   j. polski, matematyka,
   geografia, fizyka
          
  4. Przeliczanie na punkty ocen z języka polskiego i matematyki wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu ósmoklasisty:
   1. za ocenę celującą – po 35 punktów
   2. za ocenę bardzo dobrą – po 30 punktów
   3. za ocenę dobrą – po 25 punktów
   4. za ocenę dostateczną – po 15 punktów
   5. za ocenę dopuszczającą – po 10 punktów;
  5. z języka obcego nowożytnego:
   1. za ocenę celującą – 30 punktów
   2. za ocenę bardzo dobrą – 25 punktów
   3. za ocenę dobrą – 20 punktów
   4. za ocenę dostateczną – 10 punktów
   5. za ocenę dopuszczającą – 5 punktów.
  6. Sposób przeliczania na punkty szczególnych osiągnięć ucznia wymienionych w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
   1. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:
    • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
    • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
    • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów;
   2. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
    • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,
    • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty,
    • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty;
   3. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
    • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego –10 punktów,
    • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
    • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
    • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,
    • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
    • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty;
   4. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
    • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,
    • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,
    • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów,
    • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,
    • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
    • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
   5. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
    • międzynarodowym – 4 punkty,
    • krajowym – 3 punkty,
    • wojewódzkim – 2 punkty,
    • powiatowym – 1 punkt.
   6. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
   7. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.
  7. Aby za osiągnięcie kandydat otrzymał punkty musi ono zostać wpisane na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
  8. O wpisie osiągnięć na świadectwo decyduje dyrektor szkoły podstawowej.
 8. Rekrutacja uzupełniająca
  1. W przypadku wolnych miejsc Dyrektor Szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające w terminie do końca sierpnia 2024 r.
  2. Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia do IV LO składają podania o przyjęcie do szkoły.
  3. O przyjęciu do szkoły decyduje liczba uzyskanych punktów.
  4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym stosuje się zasady wymienione w p. VI. Jeśli kryterium to nie jest rozstrzygające, pierwszeństwo mają kandydaci, dla których nasza szkoła była szkołą pierwszego wyboru.
 9. Procedura odwoławcza
  1. W terminie 7 dni od dnia opublikowania listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych można wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
  2. W terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem komisja sporządza uzasadnienie, które zawiera: przyczyny odmowy przyjęcia w tym najniższą liczbę punktów, która upoważniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał.
  3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia można wnieść odwołanie do dyrektora od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
  4. W terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania dyrektor rozpatruje odwołanie.
  5. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.
 10. Uwagi końcowe
  1. Decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna.
  2. Kwestie sporne rozstrzyga Dyrektor Liceum.
  3. Decyzja podjęta przez Dyrektora Szkoły jest ostateczna.
  4. We wszystkich przypadkach nieobjętych niniejszymi postanowieniami decyzję podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna, którą zatwierdza Dyrektor Liceum.
  5. Dane osobowe kandydatów przyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do IV LO.
  6. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w IV LO przez okres roku, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

Warszawa, 28 lutego 2024 r.
Dyrektor Szkoły
Krzysztof Maksymow