Powstanie szkoły w latach 1897 - 1919

Emilian Konopczyński, emerytowany nauczyciel IV Gimnazjum Rządowego, w 1897 roku otrzymał koncesję na założenie Sześcioklasowej Męskiej Szkoły Realnej. Pierwszego września tego roku nastąpiło jej uroczyste otwarcie. Początkowo wszystkie lekcje były prowadzone w języku rosyjskim. W październiku 1905 na skutek strajku młodzieży przywrócono nauczanie w języku ojczystym. Pierwsi absolwenci z systemu siedmioletniego odebrali w 1906 roku świadectwa maturalne, które nie były jednak honorowane na terenie Cesarstwa Rosyjskiego. Dopiero w roku 1915 władze oświatowe nadały polskim świadectwom dojrzałości pełne prawa rządowych matur rosyjskich. W roku 1913 uczniowie gimnazjum rozpoczęli naukę w nowy gmachu szkolnym przy ul Konopczyńskiego 4 (dawniej Sewerynówka).

Gimnazjum imienia Adama Mickiewicza 1919-1939

Rok po odzyskaniu przez Polskę niepodległości władze upaństwowiły szkołę, a pierwszego sierpnia 1919 roku nadano jej nazwę Gimnazjum Państwowe im. Adama Mickiewicza w Warszawie. Już w latach dwudziestych należało ono do najlepszych w stolicy, było znanym ośrodkiem nauczania języków obcych, głównie niemieckiego i francuskiego. Dwudziestolecie międzywojenne to okres największej świetności harcerskiej "Trójki" im. Ks. Józefa Poniatowskiego, działającej od 1911 roku. 

Lata wojny 1939-1945

We wrześniu szkoła przeszła do konspiracji. Lekcje odbywały się w małych grupach, często w mieszkaniach prywatnych na terenie całej Warszawy. W latach 1940-1944 przeprowadzono egzaminy maturalne dla 449 uczniów. 

Powojenne zamiary 1945-1964

Już w marcu 1945 roku udało się otworzyć Liceum. Za siedzibę służyła willa przy ul. Wąchockiej na Saskiej Kępie. Warunki były bardzo trudne: 430 chłopców uczyło się na dwie zmiany, brakowało pomocy naukowych. Wszystkim udzielał się jednak zapał i pracowano z ochotą. Ponieważ wielu uczniów było sierotami, założono internat. 

Następne lata przyniosły bardzo wiele zmian. Udało się uzyskać nowy, większy budynek przy ul. Paryskiej - w 1950 r. nastąpiło połączenie z Liceum im. J. Jasińskiego.

Liceum przy Saskiej 1965-2004

Początek września przyniósł kolejne zmiany; nasza szkoła otrzymała nowy budynek przy ulicy Saskiej 53, przy którym mieści się do dzisiaj, a także połączyła się z żeńskim Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej.

Do męskiego grona dołączyły uczennice ze szkoły im. Marii Curie-Skłodowskiej i w ten sposób szkoła stała się placówką koedukacyjną. W czerwcu 1975 Liceum zostało przyjęte do szkół stowarzyszonych w UNESCO, a w 1994 roku do elitarnego, skupiającego najlepsze licea w Polsce, Stowarzyszenia Szkół Aktywnych, którego założycielem i opiekunem naukowym jest dr Danuta Nakoneczna. Celem obu organizacji jest wspomaganie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych, nawiązywanie kontaktów z innymi szkołami na terenie kraju i za granicą.

W roku 1997 obchodzono stulecie Liceum Mickiewicza. Uroczystość została zaplanowana przez panią dyrektor Wiesławę Brożek-Filipowską. Przybyli liczni goście, wśród nich wielu znanych absolwentów. Przedstawienie oparte na twórczości Adama Mickiewicza, przygotowane przez klasę prof. Barbary Kucharskiej oraz występ chóru szkolnego zastały nagrodzone owacjami. Wiele emocji wzbudziła aukcja profesjonalnych karykatur osób związanych z naszą szkołą. 

Wraz z początkiem roku szkolnego 2000/2001 mgr Wiesława Brożek-Filipowska po prawie trzydziestu latach pełnienia funkcji dyrektora przeszła na emeryturę. W październiku 2000, wraz ze zmianą na stanowisku dyrektora rozpoczął się nowy etap historii IV LO. W trzecie tysiąclecie szkołę wprowadziła nowa dyrektor - mgr Barbara Taff. Obecnie funkcję dyrektora pełni mgr Marzenna Zaworska.

IV Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza jest jedną z najstarszych warszawskich szkół średnich. Liceum założone jeszcze w czasach, gdy Polski nie było na mapach Europy, przetrwało dwie wojny światowe, trwający pół wieku socjalistyczny porządek państwa, burzliwy okres przemian i pierwszą dekadę kształtowania polskiej demokracji. Nasza szkoła poszczycić się może gronem wspaniałych wychowanków. Wykształciła wielu literatów (wśród nich: Miron Białoszewski, Władysław Broniewski, Jan Lechoń, Bolesław Leśmian), naukowców (Jan Białostocki, Ryszard Matuszewski, Bohdan Marconi), aktorów (m. in. Edward Dziewoński, Jan Kobuszewski, Magdalena Zawadzka, Jan Świderski), postaci znanych z historii (Stanisław Broniewski "Orsza" - jeden z naczelników Szarych Szeregów, Jan Rossman, Stefan Starzyński). Z pewnością jednym z najwybitniejszych jej absolwentów jest "Kurier z Warszawy" Jan Nowak-Jeziorański.