IV Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej IV Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Warszawie https://mickiewicz.edu.pl  https://mickiewicz.edu.pl/bip  http://4lomickiewicz.waw.pl

Data publikacji strony internetowej: 2019-12-15.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-15.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.  o dostępności cyfrowej stron internetowych aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  1. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
  2. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
  3. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
  4. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
  5. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.
  6. Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących, gdyż zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy
  7. Nie wszystkie nagłówki w tekstach są fokusowane

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23, zaktualizowano dnia 2021-03-24.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową - zmianę kolorów tła, czcionek, układu strony.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.  Osobą kontaktową jest pani  Iwona Arcimowicz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefoniczny 226178583. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. 

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek znajduje się przy ulicy Saskiej 59 w Warszawie

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Budynek znajduje się przy ulicy Saskiej 59 w Warszawie

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Główne wejście do szkoły zaopatrzone jest  w  podjazd dla niepełnosprawnych, co umożliwia  przemieszczanie się po części  budynku szkoły, czyli  głównym korytarzu oraz  pawilonach. Stanowisko dozorcy znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego, a dozorca zapewnia pomoc osobom niepełnosprawnym informując o rozmieszczeniu pomieszczeń oraz pomaga w dotarciu do pomieszczeń szkolnych.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

 Piwnica z szatniami uczniów , do której prowadzą jedynie schody, bez dostosowania dla osób niepełnosprawnych.  Na  piętro  prowadzą schody dwuetapowe bez udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Szkoła nie dysponuję windą. 

Opis innych dostosowań.  

Szkoła nie dysponuje pochylniami, platformami, pętlami indukcyjnymi itp. .

W szkole nie ma toalet dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niedowidzących i słabosłyszących

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

 Nie ma miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

 Do budynku szkoły ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego(PJM) online.