Zasady Rekrutacji
IV Liceum Ogólnokształcącego
im. Adama Mickiewicza w Warszawie
na rok szkolny 2019/2020
dla absolwentów 8-klasowej szkoły podstawowej

§ 1. Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r. poz. 996  ze zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017r. poz. 610)
 3. Zarządzenie nr 10 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2019/2020.
 4. Uchwała nr VI/74/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez m.st. Warszawę  

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Postępowanie rekrutacyjne dotyczy rekrutacji do IV Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Warszawie.
 2. O przyjęcie do klasy pierwszej 4-letniego liceum ogólnokształcącego mogą ubiegać się absolwenci 8-klasowej szkoły podstawowej.
 3. Rekrutacja do szkoły prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego.
 4. W rekrutacji na rok szkolny 2019/2020  wniosek o przyjęcie można składać do dowolnej liczby szkół  prowadzonych przez m. st. Warszawę (w każdej szkole można wybrać dowolną liczbę oddziałów).

§ 3. Dokumenty

 1. Wymagane:
  1. Wniosek o przyjęcie (wydrukowany z Systemu) potwierdzony podpisem kandydata oraz prawnego opiekuna.
  2. Kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły. Na każdej stronie kopii należy umieścić adnotację: „Stwierdzam zgodność z oryginałem”, datę, pieczęć urzędową szkoły o średnicy 36 mm oraz pieczęć imienną dyrektora szkoły i podpis dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby.
 2. W przypadku podjęcia decyzji o wyborze szkoły:
  1. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia o szczegóło­wych wynikach egzaminu ósmoklasisty
  2. Karta zdrowia.
  3. 3 fotografie.
  4. Pisemne poświadczenie woli (potwierdzenie wyboru szkoły) przez kandydata, który znalazł się na liście kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.
 3. Dodatkowe (tj. takie, które kandydat może dołączyć, jeśli chce z nich skorzystać)
  1. zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim,
  2. zaświadczenie o przysługujących preferencjach w przypadku jednakowej liczby punktów:
   • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
   • orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne wg ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),
   • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
   • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą
   • opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi,
  3. Dokumenty, o których mowa w p. a) oraz p. b) są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu.
  4. Dokumenty, o których mowa w p. a) oraz p. b) mogą być składane także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
  5. Oświadczenia, o których mowa w p. a) oraz p. b) składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
  6. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego,

  W procesie rekrutacji uwzględniane będą tylko dokumenty złożone na pierwszym etapie rekrutacji.

  § 4. Zasady ogólne rekrutacji

  1. Kandydaci do klas pierwszych składają w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru kwestionariusze - wnioski wydrukowane z Systemu wraz z niezbędnymi kopiami zaświadczeń (kopie zaświadczeń muszą być potwierdzone przez szkoły, w których są one wymagane).
  2. Szkoła przyjmuje wyłącznie wnioski podpisane przez kandydata i rodziców (prawnych opiekunów).
  3. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły składając dokumenty, posługuje się kopiami świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu, poświadczonymi przez dyrektora szkoły, do którego uczęszczał. Kandydat składa jedną kopię dokumentów do szkoły pierwszego wyboru.
  4. Kandydat umieszczony na liście przyjętych do danej szkoły składa oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz oryginały świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu.
  5. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi w terminie ustalonym przez Kuratora Oświaty.
  6. Warunkiem przyjęcia do IV LO jest złożenie pisemnego oświadczenia potwierdzającego wybór i dostarczenie oryginałów dokumentów w terminie określonym w terminarzu.
  7. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje uzyskana przez niego w wyniku postępowania rekrutacyjnego lokata na liście kandydatów do liceum.
  8. O przyjęciu do klasy pierwszej ucznia powracającego z zagranicy decyduje Dyrektor Liceum.
  9. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły średniej.
  10. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
   1. wyniki egzaminu ósmoklasisty;
   2. wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału;
   3. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
   4. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
    • uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły,
    • osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu;
  11. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
  12. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
   1. wielodzietność rodziny kandydata;
   2. niepełnosprawność kandydata;
   3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
   4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
   5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
   6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
   7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

  § 5. Zasady punktacji w postępowaniu rekrutacyjnym
  do 4-letniego liceum dla absolwentów 8-klasowej szkoły podstawowej:

  KRYTERIA DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

  Maksymalnaliczba punktów*

  Punkty za świadectwo

  100 pkt

  ocena z języka polskiego (za ocenę celującą)

  18 pkt

  ocena z matematyki (za ocenę celującą)

  18 pkt

  ocena z I przedmiotu (za ocenę celującą)

  18 pkt

  ocena z II przedmiotu (za ocenę celującą)

  18 pkt

  szczególne osiągnięcia

  18 pkt

  świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

  7 pkt

  aktywność społeczna

  3 pkt

  Punkty za egzamin ósmoklasisty

  100 pkt

  wynik z języka polskiego

  100% x 0,35 = 35 pkt

  wynik z matematyki

  100% x 0,35 = 35 pkt

  wynik z języka obcego nowożytnego

  100% x 0,3 = 30 pkt

  * za oceny wyrażone w stopniu:

  • celującym – przyznaje się po 18 punktów;
  • bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
  • dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
  • dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
  • dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

  Klasa

  Przedmioty realizowane
  wg podstawy rozszerzonej

  Przedmioty zaliczane
  w 2019/2020 r.
  do punktacji ogólnej

  1 I

  matematyczno – informatyczna

  matematyka, informatyka

  j. polski, matematyka,
  fizyka, chemia

  1 L

  biologiczno – chemiczna

  biologia, chemia, język niemiecki

  j. polski, matematyka,
  biologia, chemia

  1 M

  matematyczno – fizyczna

  matematyka, fizyka, j. angielski

  j. polski, matematyka,
  fizyka, geografia

  1 P

  humanistyczna

  język polski, historia,język angielski,

  j. polski, matematyka,
  historia, geografia

  1 T

  matematyczno – geograficzna

  matematyka, geografia, język angielski

  j. polski, matematyka,
  geografia, fizyka

  1 W

  geograficzno – społeczna

  geografia, WOS, język angielski

  j. polski, matematyka,
  geografia, WOS

  1. Przeliczanie na punkty ocen z języka polskiego i matematyki wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu ósmoklasisty:
   1. za ocenę celującą – po 35 punktów
   2. za ocenę bardzo dobrą – po 30 punktów
   3. za ocenę dobrą – po 25 punktów
   4. za ocenę dostateczną – po 15 punktów
   5. za ocenę dopuszczającą – po 10 punktów;
  2. z języka obcego nowożytnego:
   1. za ocenę celującą – 30 punktów
   2. za ocenę bardzo dobrą – 25 punktów
   3. za ocenę dobrą – 20 punktów
   4. za ocenę dostateczną – 10 punktów
   5. za ocenę dopuszczającą – 5 punktów.
  3. Sposób przeliczania na punkty szczególnych osiągnięć ucznia wymienionych w świadectwie ukończenia 8-klasowej szkoły podstawowej:
   1. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:
    • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
    • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
    • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów;
   2. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
    • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,
    • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty,
    • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty;
   3. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
    • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego –10 punktów,
    • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscy­plinarnego –7 punktów,
    • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscy­plinarnego –5 punktów,
    • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,
    • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
    • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty;
   4. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
    • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,
    • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,
    • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów,
    • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,
    • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
    • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
   5. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
    • międzynarodowym – 4 punkty,
    • krajowym – 3 punkty,
    • wojewódzkim – 2 punkty,
    • powiatowym – 1 punkt.
   6. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
   7. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.
   8. Aby za osiągnięcie kandydat otrzymał punkty musi ono zostać wpisane na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
   9. O wpisie osiągnięć na świadectwo decyduje dyrektor szkoły podstawowej.

Warszawa, 28 lutego 2019 r.

Dyrektor Szkoły

Marzenna Zaworska